Philips Goldway G3 เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
 
 
Philips SureSign VSi เครื่องวัดสัญญาณชีพ

 
 
Philips SureSign VSi