คุณลักษณะ
 
 
เทคโนโลยีการวัดของฟิลิปส์
 
การออกแบบใหม่ล่าสุด
 
 
 
มาตรฐานการวัด ลิขสิทธิ์เฉพาะของฟิลิปส์
 
 
 
การออกแบบโดดเด่นลักษณะเฉพาะฟิลิปส์
 
 
 
เทคโนโลยีการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดพร้อมดัชนีการไหลเวียนเลือด
(PI) เทคนิคเฉพาะของฟิลิปส์ หรือ FAST (Fourier Artifact Suppression
Technology) ซึ่งแม้ว่าเป็นผู้ป่วยมือเท้าเย็นหรือผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวมากผิด
ปกติ ก็สามารถให้ค่าการวัดที่คงที่ได้ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการวิเคราะห์ผลคลื่น
ไฟฟ้าหัวใจจากฟิลิปส์ หรือ ST/AR ECG Algorithm ซึ่งสามารถตรวจจับรูปคลื่นที่
ผิดปกติ (Arrhythmia) และ ค่า ST ผิดปกติ (ST Depression และ ST Elevation) ที่เชื่อถือได้
 
การออกแบบกระทัดรัดและประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานในการทำงานต่ำ ไร้พัดลม
ระบายอากาศ ป้องกันฝุ่นละอองและเชื้อโรคต่างๆ ในส่วนของ
โปรแกรม ถูกออกแบบ
ใหม่ทั้งหมด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย รวมทั้งยังมีโปรแกรมการวิเคราะห์
ความดันโลหิตแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง และโปรแกรมการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของอัตราการเต้นของหัวใจใน 24 ชั่วโมง และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ทำให้ช่วยเพิ่มประ
สิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย สามารถเก็บข้อมูลได้มากสุดถึง 50 วัน และสามารถส่งต่อ
ข้อมูลแบบ HL7 ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ